Skip to main content

Samarbejde med kompetencecentrer

To gange om året tester vi elevernes evne til at læse, stave og regne. Med udgangspunkt i årets første testning afholder dansk/matematiklærer og læsevejleder et møde, hvor samtlige elevers resultater evalueres.

Testresultaterne anvendes formativt, dvs. med fokus på at videreudvikle kompetencerne, eleverne har. Følgende drøftes:

  • elevers fremgang og udviklingsmuligheder
  • elevers udfordringer og tiltag
  • aftaler med klassens lærer som tovholder
  • aftaler med elev og forældre
  • støtte fra kompetencecentret

Er testresultatet karakteriseret af store vanskeligheder, kommer kompetencecenteret i spil. Der skabes – i samarbejde med en lærer – en handleplan, hvor der screenes og testes. I dette samspil kan der også udredes, om eleven er ordblind med behov for hjælpemidler, eller om eleven har brug for supplerende undervisning i forhold til ordkendskab, læseløft og stavekursus.