Skip to main content

Evaluering og opfølgningsplan

Alle elever på Hindholm Privatskole bliver evalueret gennem hele deres skoletid. Valg af evalueringsmetode afhænger af årgang, fag og i sidste ende en enkelte lærer. De mål der er beskrevet i årsplanerne, evalueres når emnet/perioden afsluttes.
Udover de løbende evalueringer, testes eleverne ud fra følgende plan.

Dansk

Dansklærer udarbejder i samråd med læsevejleder en plan for testning, gennemgår resultaterne med læsevejleder og skoleleder, og laver handleplaner, for de elever der måtte have behov for dette. Testresultater gennemgås med forældre ved førstkommende skole-hjemsamtale.

Forældreguide: Læsning og evaluering

Matematik

Matematiklærerne benytter MGR og FGR-test. Eleverne testes hvert år fra 0. klasse til 7. klasse. I 8. og 9. klasse benyttes tidligere års eksamensopgaver, med tilhørende karaktergivning, som det primære testredskab.
Matematiklærer udarbejder plan for testning, gennemgår resultaterne med skoleleder, og laver handleplaner, for de elever der måtte have behov for dette. Testresultater gennemgås med forældre ved førstkommende skole-hjemsamtale.

Karakterer

Der gives karakterer for 5.-9. kl. 3 gange årligt. 7-skalaen benyttes. Arbejdsindsats bedømmes med tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende ved hver karaktergivning.
Karakterer ledsages i langt de flest tilfælde af en kommentar til denne.

Find os under Uddannelsesstatistik hos Børne- og Undervisningsministeriet

Uddannelsesparathedsvurdering

I 8. klasse udarbejder skolen, i samarbejde med UU-vejlederen, uddannelsesparathedsvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i en samlet vurdering af elevens parathed til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Det er skolens ambition, at mindst 90% af en årgang klarer vurderingen uden bekymring. For de resterende elever bliver der udarbejdet en individuel handleplan. Det er både elev, forældre, skole og UU-vejleder, der er en del af denne proces. Disse elever bliver fulgt tæt i det sidste 1½ år, de går på skolen.

Årsprøver

Hvert år i juni måned, når 9. klasses eleverne er færdige med de skriftlige prøver, har 8. klasse årsprøve. Der prøves i alle skriftlige fag, samt et eller to mundtlige. Der gives karakterer for prøverne. Disse vil fremgå af skoleårets sidste karakterblad.
Formålet med årsprøverne er at give eleverne en forståelse af de krav, der stilles til folkeskolens afsluttende prøve i 9. klasse, samt at give dem en afklaring af prøveformen

Terminsprøver

I 9. klasse afholdes der to terminsprøver. Terminsprøverne er skriftlige, og eleverne prøves i samtlige skriftlige afgangsprøver. Formålet med terminsprøverne er at træne eleverne i prøvesituationen. Resultaterne af terminsprøverne vil fremgå af det efterfølgende karakterblad.

Afgangsprøver

Eleverne på Hindholm Privatskole afslutter deres skoleforløb med at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Skolens gennemsnit ved disse prøver offentliggøres på skolens hjemmeside. LINK
Når eleverne afslutter deres skolegang på Hindholm Privatskole, er det vores ambition at få alle elever videre i et ungdomsskoleforløb. I samarbejde med skolens UU-vejleder, forældre og klasselærer, gives eleverne en solid viden om deres muligheder, så de kan træffe så kvalificerede valg som muligt.

Elevsamtaler

I løbet af efteråret har klasselæreren en samtale med hver enkelt elev. Der er fokus på trivsel, indstilling til skolearbejdet og fagligt udbytte. Samtalerne kan inddrages i den efterfølgende skole/hjem-samtale med forældrene.

Klassekonferencer

To gange om året gennemgås eleverne af alle klassens lærere med henblik på fagligt udbytte, arbejdsindsats, relationer og sociale kompetencer. Herefter vurderes, hvilke tiltag der evt. skal gøres i forhold til den enkelte elev. For elever med særlige udfordringer, udarbejdes en handlingsplan, der evalueres to gange årligt.

Undervisningsmiljø

Hvert år foretages en undersøgelse vedr. elevernes undervisningsmiljø. Seneste undersøgelser kan ses her:

0. – 3. Skolerapport

4. – 9. Skolerapport

Opfølgning

Hvis en elev har faglige vanskeligheder i et fag, tager faglæreren hensyn bl.a. ved valg af undervisningsmateriale, opgavernes omfang og sværhedsgrad, mængden af hjemmearbejde og øget opmærksomhed på eleven i undervisningen. Forældrene informeres og evt. aftales hvordan de kan støtte eleven hjemme. Efter en periode med særlige hensyn evalueres udbyttet, og der foretages de nødvendige ændringer.

Fagligt meget dygtige elever: Faglærerne planlægger undervisningen, så eleven udfordres mest muligt bl.a. i form af sværere og mere komplekse opgaver. Fra 7. klasse kan faglærerne i dansk, matematik og engelsk udpege elever til TalentCamp.

Hvis en elev har sociale problemer, inddrages forældrene og samtlige elevens lærere for at få et nuanceret billede af elevens situation. Herefter aftaler lærere og forældre, hvordan eleven støttes bedst muligt. Ofte har klasselæreren daglige eller ugentlige samtaler med eleven i en periode.

Information til forældrene

  • Den daglige dialog mellem skole og hjem.
  • 2 SH-samtaler pr. år, hvor div. testresultater indgår. Efter SH-samtalerne informerer klasselæreren skolederen om evt. problemstillinger, særlig indsats eller aftaler med elever og forældre.
  • Forældrene informeres, hvis en elev kræver særlig opmærksomhed, og en speciel indsats er nødvendig.
  • Karakterer efter 7-trinsskalaen 3 gange om året i alle fag fra 5. til 10. klasse.
2 forældremøder pr. år. Her tales ikke om den enkelte elev, men om klassen som helhed – ikke mindst om trivsel, som har stor betydning for den enkeltes indlæring.

Indsatsområde

Vi kan se, at vores ordblinde elever klarer sig dårligere end ikke-ordblinde elever til afgangsprøverne. Dette mener vi overvejende skyldes elevernes evne til at benytte de hjælpemidler der stilles til rådighed.
For skoleåret 22/23 vil det være et indsatsområde, at få eleverne til at benytte og blive helt fortrolige med deres ordblinderedskaber.