Skip to main content

Ordensregler

Hindholm Privatskole er skole og arbejdsplads for mange, og den enkeltes adfærd har stor betydning for helheden. Det er derfor afgørende, at alle udviser respekt og hensyn til hinanden,
bidrager til en ordentlig og konstruktiv omgangstone, og udviser ansvarlig anvendelse af skolen bygninger og inventar. Alles adfærd skal til enhver tid være i overensstemmelse med skolens værdier om faglighed, fællesskab og traditioner, som det også forventes at alle byder ind i.
På de enkelte trin, eller i de enkelte klasser, kan der desuden aftales yderligere regler, som naturligvis også skal efterleves

Adfærd

Det er forbudt at slå! Ingen på skolen må udsætte andre for truende, nedværdigende, krænkende eller voldelig behandling. Konflikter skal søges løst gennem dialog

Cykler mv.

Cykler skal stå på de anviste pladser og det er ikke tilladt at cykle i skoletiden, medmindre det er i forbindelse med undervisning.
Rulleskøjter, løbehjul mv, er kun tilladt i SFO-tiden og altid med hjelm.

Erstatning

I tilfælde af skader på, eller manglende aflevering af udleveret undervisningsmateriale, vil skolen gøre erstatningskrav gældende.
Skolen er ikke ansvarlig for elevernes medbragte genstande. Det anbefales ikke at medbringe værdigenstande, som ikke er til brug i undervisningen.

Fællesområder

Alle fællesområder skal efterlades i ryddelig stand. Inventar efterlades på rette plads, og den enkelte elev sørger for at rydde op efter sig selv.
Adgang til søen og sportspladsen er kun tilladt ifølge med en voksen.

Leg med sne

Det er ikke tilladt at kaste med sne. Der kan gives tilladelse til specifikke områder, hvem, hvor og hvornår vil blive oplyst til morgensang.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner afleveres ved skoledagens start og udleveres når skoledagen slutter. I særlige tilfælde, kan mobiltelefoner tillades som led i undervisning. En sådan tilladelse gives af den medarbejder, der har tilsyn med eleven på det givne tidspunkt.
Mobiltelefoner kan inddrages ved uretmæssig brug. Den afleveres på skoleleders kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens ophør.

Påklædning

Elevens påklædning skal til enhver tid afspejle, at skolen er en arbejdsplads og uhensigtsmæssig påklædning vil blive påtalt og forventes derefter korrigeret.
Det er ikke tilladt at bære hovedbeklædning i undervisningssituationer, herunder til morgensang, medmindre det er af religiøse årsager.

Tilsyn

Skolens medarbejdere skal føre tilsyn med eleverne. Derfor må eleverne tidligst møde 7:40 i indskolingen. Mellemtrins- og udskolingselever kan efter aftale komme før 7:40, men klasselærer skal orienteres. Elever i morgen-SFO må tidligst møde 6:30, når morgen-SFO åbner.
Der kan dispenseres efter aftale med skoleleder

Toiletter

Det er vigtigt, at der er en god hygiejne på skolens toiletter. Toilettet skal derfor efterlades i ordentlig stand, og det er ikke tilladt at opholde sig flere på toilettet ad gangen.

Undervisning

Alle elever skal bidrage til, at der er god ro og orden i enhver undervisningssituation. Unødige forstyrrelser af undervisningen er på ingen måde acceptabel.

UV-materialer

Alt materiale, udlånt af skolen, skal behandles varsomt og afleveres i samme stand som det er modtaget. Taskebøger skal bindes ind, senest 1 uge efter udlevering, og ikke i stofbogbind.

Læs mere

Se i øvrigt undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden i folkeskolen”.

Heri er blandt andet beskrevet, hvilke foranstaltninger skolen kan sætte i værk ved overtrædelse af ordensreglerne. Der vil altid ligge en konkret vurdering til grund for hvilken sanktion skolen anvender.