Skip to main content

Generelt om undervisning/dagligdagen

Dagligdagen på Hindholm Privatskole bygger på trygge, kendte og forudsigelige rutiner og rammer for eleverne. Vi mener, at god social trivsel er en forudsætning for faglig læring. Og en faglige læring, der når eleven, giver en god trivsel. Faglighed og trivsel er derfor ikke to separate dele af Hindholm Privatskole, men derimod hinandens forudsætninger.

Vi er rummelige og opfordrer til medbestemmelse, hvilket giver eleverne ejerskabsfølelse i deres skolegang.

Stærke relationer årgangene imellem vægtes højt. Vi fælles traditioner, der binder os sammen. Blandt andet laver 1-6. klasse hvert år en forårskoncert, som de har øvet i musikundervisningen. Hver dag starter med fælles morgensang for alle – en tradition, som gør starten på den nye dag hyggelig. Og meget mere…

Førskole

Fra start april til juli måned arbejder vi i førskolen målrettet med at hvert enkelt barn har positive forventninger til det at blive skolebarn efter sommerferien. 

Vi ønsker, at børn og forældre oplever en glidende og tryg overgang fra børnehave til skole. Børnene vænner sig til de nye omgivelser, kammerater og rammer.

Der arbejdes især med at styrke positive sociale relationer og forberede børnene til skolelivet gennem aktiviteter, der understøtter et stærkt fagligt og socialt fundament for fællesskabet. Det mener vi, giver de bedste vilkår for trivsel og læring for alle.

  • Elever der er indskrevet i 0. kl., har allerede fra starten af februar mulighed for at deltage i Legegruppe i SFO´ens lokaler hver fredag morgen frem til april.
  • Førskolepædagoger besøger alle kommende elevers daginstitution før skolestart.
  • Førskoledagen er til struktureret, så aktiviteterne passer til de forventninger, der møder børnene i deres nye skoleliv efter sommerferien.
Indskolingen

0.-3. Klasse

Lærerne i indskolingen møder ind kl. 7.40 hver dag og tager imod eleverne, inden dagen begynder. At have omsorg for den enkelte med respekt for autonomi er i fokus, ligesom selvstændighed, respekt for andre og behovsudsætning er hovedtemaerne for indskolingen. Når vejret tillader det, bruger vi naturen i undervisningen og til spisepauser. I indskolingen arbejdes der med Fri for mobberi, en metode der videreføres i SFO´en om eftermiddagen. I 0-2. klasse tager vi på ture, eksempelvis Labyrintparken ved Kalvehave, ofte ledsaget af forældre. Fra 2. klasse skal eleverne medbringe deres egen pc. I 3. klasse er det tradition, at eleverne tager på udflugt til Møns Klint med besøg i Geocenter Møn.

Mellemtrinnet

4.-6. Klasse

På mellemtrinnet stiger forventninger til elevernes selvstændighed og ansvarsområderne udvides. Vi bestræber os på at være tydelige omkring de krav, som vi stiller, ligesom der bliver lyttet til elevernes forventninger til den gode skoledag. De faglige krav og den mere selvstændige læring øges gradvist. Fra 4. klasse deltager repræsentanter fra klassen eleverne i skolens elevråd.
I takt med at eleverne bliver større, ændres også trivselsarbejdet. Mellemtrinnet lægger sig i forlængelse af indskolingens trivselsarbejde, om end indhold og metode nu mere afspejler en præteenagerperiode. Vi giver elever i 6. klasse et kursus i hvordan man leger med 0. klasse. Denne legepatrulje styrker sammenholdet mellem de større og mindre elever. 6. klasse står også for vores morgenskolepatrulje. Det er tradition at 4. klasse tager på en 3-dages tur til Andelslandsbyen Nyvang, at 5. klasse tager til Middelaldercenteret i Nykøbing Falster, og at 6. klasse tager til Dybsø Naturskole.

Udskolingen

7.-9. Klasse

Jo tættere eleverne kommer på deres afgangseksamen, desto større fokus er der på de faglige discipliner. Når eleverne har nået udskolingen, har de fået en solid basis for at kunne klare de høje forventninger, som vi stiller til deres selvstændighed og ansvarlighed. Når teenageårene for alvor sættes ind, har eleverne allerede flere redskaber til at fremme deres og klassens trivsel. I udskolingen bliver klassens trivselsarbejde mere målrette den enkelte klasse. Sammen med klasselæreren planlægger eleverne, gerne med input fra forældre, fx at få et foredrag af en trafikinformatør, besøg af en medarbejder fra SSP, eller andet.
Der er – som på de forrige trin – indlagt ture ud af huset: 7. klasse har en årlig kulturtur til København, hvor de går i teateret, 8. klasse tager til Skagen, og 9. klasse tager til Berlin, hvor temaet for turen bestemmes af det fagområde, den tilknyttede lærer har.