Procedure (kommende børnehaveklasser)


Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på skema, som fås på kontoret eller printes fra hjemmesiden.
Det udfyldte skema afleveres på / sendes til kontoret (vi skal have de originale forældreunderskrifter), og
vi bekræfter skriftligt optagelsen. Da der er begrænsning på antallet af elever i klasserne, kan man komme til at
stå på venteliste. Dette vil fremgå af bekræftelsen.


I oktober/november spørger skolen forældre til næste skoleårs børnehaveklasser,
om de fastholder deres indmeldelse. Bliver der på
den baggrund ledige pladser, er der håb for eleverne på venteliste. I
løbet af november meddeler skolen, hvem der kan begynde i førskolen
1. april eller i børnehaveklassen efter sommerferien.


Optagelse i børnehaveklasse er obligatorisk for børn, i det kalender-
år de fylder 6 år, eller året efter for de børn, der har fået bevilget udsat
skolestart.
Børn som er født mellem 1. januar og 30. september, og kun er 5 år,
kan optages i børnehaveklasse, hvis forældrene ønsker det. Forudsætningen
er, at børnene må antages at kunne følge undervisningen
i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter.
Vurderingen foretages af skolens leder.


Der afholdes møde med forældrene til de nye børnehaveklasseelever
ultimo januar og primo juni.


Procedure (optagelse på andre klassetrin)


Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan
finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Indmeldelsesskemaet
udfyldes, sendes til skolen, som bekræfter modtagelsen
med oplysning om evt. venteliste.


Bliver der en ledig plads, tilbydes den første på ventelisten pladsen.
Modtager man tilbuddet, afholdes et møde, hvor eleven, forældrene,
klasselæreren og skolelederen deltager. Er alle enige om, at der er
grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages.

 

Ønsker man ikke at modtage tilbuddet på dette tidspunkt, aftaler for-
ældre og skoleleder hvornår næste kontakt skal finde sted.

 

Skolen kontakter elever på venteliste i den rækkefølge, vi har modtaget
indmeldelsesskemaet.


Elever, der skal begynde på skolen eller står på venteliste, får tilsendt
årsskrift medio juni.
Endvidere opfordrer vi til at følge skolen via hjemmeside og især
månedsbreve, som lægges på hjemmesiden første uge i hver må-
ned – dog ikke i august.