Evaluering af elevernes udbytte af undervisningenPå Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i løbet af skoleåret.

Formålet med evaluering er bl.a.
· at få afklaret, om elevens udbytte er i overensstemmelse med "Fælles mål".
at få afklaret, om en elev har brug for ekstra udfordringer.
· at få afklaret, om en elev har vanskeligheder, der nødvendiggør ekstra opmærksomhed, ekstra støtte eller specielt tilrettelagt undervisning.
· give lærerne mulighed for at optimere undervisningen i forhold til den enkelte elev og hele klassen.

Den løbende evaluering:
· Div. skriftlige opgaver
· Tests, som den enkelte faglærer foretager under og efter et længere undervisningsforløb.
· Projekt- og månedsopgaver hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige fremlæggelse vurderes, dels af de øvrige elever i klassen, dels i form af en skriftlig/mundtlig tilbagemelding fra lærerne.
· Den almindelige daglige dialog mellem lærer og elev.

Den fastlagte evaluering - dansk
Der anvendes primært tests fra Dansk Psykologisk Forlag

Børnehaveklassen (Test foretages af læsevejleder)
IL-gruppetest
DLB
KTI

Dansk - læsning (Test foretages af læsevejleder eller faglærer)
klasse: OS64
klasse: OS120
klasse: SL 60
klasse: SL40
klasse: Læs 5
klasse: TL1
klasse: TL2
klasse: TL3
klasse: TL4

Dansk-stavning (Test foretages af læsevejleder eller faglærer)
klasse: ST 3
klasse: ST 4
klasse: ST 5
klasse: ST 6
klasse: ST 7
klasse: ST 8
klasse: ST 9
Opfølgning
Viser evalueringerne, at der er brug for ekstra støtte foretager læsevejlederen/faglæreren en yderligere test for at få afklaret, hvordan den ekstra indsats skal tilrettelægges.

Børnehaveklassen: tidlig læsehjælp (læsevejleder)

1. til 4. klasse: Intensivt læse/stavekursus individuelt eller på små hold. (Specialundervisningslærer i samarbejde med læsevejlederen)

5. og 6. klasse: Individuel læse/stavehjælp i klassen eller på små hold.
(Specialundervisningslærer i samarbejde med læsevejlederen)

7. - 9. klasse: Faglæreren henviser elever, der har behov for ekstra hjælp til læsevejlederen.Øvrig fastlagt evaluering
10. klasse
Skolen modtager elever fra andre skoler i 10. klasse. Derfor foretages der test i fagene lige efter skolestart. På baggrund af testresultaterne tilrettelægges undervisningen, så der tages mest mulig hensyn til den enkelte elev.

Matematik (Test foretages af faglærer)
I løbet af 2. klasse tages en individuel test med en specialundervisningslærer.
Desuden tages RM3 i 3. klasse og RM 6 i 6. klasse.

Terminsprøver
I 9. og 10. klasse er der terminsprøve i december måned i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk.

Årsprøve
8. klasse har årsprøve sidst på skoleåret i skriftlig dansk, matematik og engelsk eller tysk. Desuden en mundtlig prøve i et af prøvefagene fra 9. klasse.

Nationale tests
Skolen anvender de nationale test

Elevsamtaler
I løbet af efteråret har klasselæreren en samtale med hver enkelt elev. Der er fokus på trivsel, indstilling til skolearbejdet og fagligt udbytte. Samtalerne kan inddrages i den efterfølgende skole/hjem-samtale med forældrene.

Klassekonferencer
To gange om året gennemgås eleverne af de fleste af klassens lærere med henblik på fagligt udbytte, arbejdsindsats og sociale kompetencer. Herefter vurderes, hvilke tiltag der evt. skal gøres i forhold til den enkelte elev.

Undervisningsmiljø
Hvert 3. år foretages en undersøgelse vedr. elevernes undervisningsmiljø. Seneste undersøgelse kan ses her.

tilsyn
Skolen har valgt selvevaluering efter Danmarks Privatskoles model, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Evalueringen skal være færdig i april 2016. I løbet af skoleåret 2014/15 vil delelementer blive lagt på hjemmesiden.

Opfølgning
Hvis en elev har faglige vanskeligheder i et fag, tager faglæreren hensyn bl.a. ved valg af undervisningsmateriale, opgavernes omfang og sværhedsgrad, mængden af hjemmearbejde og øget opmærksomhed på eleven i undervisningen. Forældrene informeres og evt. aftales hvordan de kan støtte eleven hjemme. Efter en periode med særlige hensyn evalueres udbyttet, og der foretages de nødvendige ændringer.

Fagligt meget dygtige elever: Faglærerne planlægger undervisningen, så eleven udfordres mest muligt bl.a. i form af sværere og mere komplekse opgaver.

Hvis en elev har sociale problemer inddrages forældrene og samtlige elevens lærere for at få et nuanceret billede af elevens situation. Herefter aftaler lærere og forældre, hvordan eleven støttes bedst muligt. Ofte har klasselæreren daglige eller ugentlige samtaler med eleven i en periode.

Information til forældrene
· Den daglige dialog mellem skole og hjem.
· 2 SH-samtaler pr. år, hvor div. testresultater indgår. Efter SH-samtalerne informerer klasselæreren skolederen om evt. problemstillinger, særlig indsats eller aftaler med elever og forældre.
· Forældrene informeres, hvis en elev kræver særlig opmærksomhed, og en speciel indsats er nødvendig.
· Karakterer efter 7-trinsskalaen 3 gange om året i alle fag fra 5. til 10. klasse.
2 forældremøder pr. år. Her tales ikke om den enkelte elev, men om klassen som helhed - ikke mindst om trivsel, som har stor betydning for den enkeltes indlæring. Forældrene informeres desuden om fagenes indhold og lærernes undervisningsmetoder.

Indsatsområde
Vi er opmærksomme på, at elevernes standpunktkarakterer afviger en del fra prøvekaraktererne. Der er tale om afvigelser begge veje. Når der kun er 24 elever til prøve, skal der naturligvis ikke mange eller store udsving til at ændre en klasses gennemsnitskarakter. Alligevel har afvigelserne medført, at vi i pædagogisk udvalg, på rådsmøder og på fyraftensmøder har arbejdet med karaktergivning og dermed evaluering af elevernes udbytte. Også i prøveterminen maj/juni 2014 er der afvigelser, som vi skal være opmærksomme på. Arbejdet med evalueringer fortsætter.

I skoleåret 2014/15 er der indført flere timer på timeplanen samt et studiebånd (30 minutter) hver dag. Formålet er øget faglighed via lektielæsning og tid til fordybelse. Effekten af de nye tiltag følges løbende.

Hindholm Privatskole 2022
Skolens bestyrelse har 2012 igangsat en 10-årsplan. Skolens elever, forældre og ansatte har evalueret skolen i forhold til, hvad der fungere godt, hvad der kan udvikles, og hvad der i fremtiden kunne være ønskeligt. Planen er færdig og præsenteret for forældrene på forældrekredsmødet i april 2014. Arbejdet med at udføre planen er i gang bl.a med udvalg vedr. IT i undervisningen, Faglighed og Adfærd.

Konklusion
Elevernes udbytte af undervisningen vurderes til at være absolut tilfredsstillende. Alle afgangselever går videre i uddannelsessystemet, og de tilbagemeldinger vi får fra andre skoler er, at vores elever er fagligt dygtige, har sociale kompetencer samt en positiv tilgang til undervisningen.

Næste evaluering
Den samlede undervisning evalueres igen efter afgangsprøverne i 2016.

Mogens Olesen
skoleleder