Bestyrelsen

Formand: Lars Børsting

Næstformand: Anja Damgaard

Anne Leonhard

Pelle Strøby

Michael Lykkegaard

Niels Madsen

Kasper Jensen

Suppleanter

Louise Pedersen

Malene Nielsen

 

Bestyrelsens opgaver


I skolens vedtægter § 6 er bestyrelsens opgaver beskrevet:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med reglerne om frie grundskoler og disse vedtægter. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, samt - efter indstilling fra denne - skolens lærere og andet fast personale. Skolelederen har over for undervisningsministeriet og skolens bestyrelse det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med reglerne om revision af frie grundskoler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens tilsyn med skolen. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægterne.

 

2018/2019

2019/2020